புதன், 11 ஜனவரி, 2017

பொது அறிவுத் தொடர் 04


பொது அறிவுத் தொடர்  04

01.# அமீபாவில் காணப்படும் இடம் பெயர்ச்சி உறுப்புகள்போலிக்கால்கள்

02.# வளர்ச்சியை ஒழுங்குபடுத்துவதுஹார்மோன்கள்

03.# புவி நாட்டம் உடையதுவேர்

04.# இடப்பெயர்ச்சி அடையும் தாவரம்வால்வாக்ஸ்

05.# டி.எம்.வி வைரஸினால் தாக்கப்படும் தாவரம்புகையிலை

06.# ரேபிஸ்வைரசினால் உண்டாகிறது.

07.# முகிழ்தல் முறையில் இனப்பெருக்கம் செய்வதுஹைடிரா

08.# நுண் ஆல்காக்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகிளாமிடோமானஸ்

09.# மனிதனின் மலேரியாவை ஏற்படுத்தும் உயிரிபிளாஸ்மோடியம்

10.# அனிமாலியாவுக்கு எடுத்துக்காட்டுமண்புழு

11.# தாவர வைரஸ்களில் காணப்படும் மரபு பொருள்ஆர்.என்.

12.# எய்ட்ஸ் நோயை உருவாக்கும் வைரஸ்எச்ஐவி

13.# பகல் நேரத்தில் இலைகளை மேலும் கீழும் இயக்கும் தாவரம்தந்தித் தாவரம்

14.# இரத்தம் சிவப்பாக இருக்கக் காரணம்ஹீமோகுளோபின்

15.# தாவர உண்ணிகளுக்கு எடுத்துகாட்டுயானை

16.# ஊன் உண்ணிகளுக்கு எடுத்துகாட்டுசிங்கம்

17.# அனைத்து உண்ணிக்கு உதாரணம்மனிதன்

18.# விழுங்கும் முறை உணவூட்டம் கொண்டதுஅமீபா

19.# ஒட்டுண்ணி உணவூட்டம் உடையதுபிளாஸ்மோடியம்

20.# அகாரிகஸ் பெற்றுள்ள உணவூட்டம் உடையதுபிளாஸ்மோடியம்

21.# சக்தி தரும் உணவுச் சத்துகார்போஹைட்ரேட்

22.# தனித்த சுரப்பி என்பது எவ்வகை நெம்பு கோல்முதல் வகை நெம்புகோல்

23.# நெம்புகோல் தத்துவத்தைக் கண்டறிந்தவர்ஆர்க்கிமிடிஸ்

24.# எதில் நிலையாற்றில் உள்ளதுநாணேற்றப்பட்ட வில்

25.# பற்சக்கர அமைப்புகளின் பெயர்கியர்கள்

26.# புறத்தூண்டல் காரணிக்கு உடனடியாகத் தலங்கலைத் தரும் தாவரம்பிரையோஃபில்லம்

27.# ஆடு ஒரு தாவர உண்ணி

28.# தற்சார்ப்பு உணவூட்டம் என்பதுதானே தயாரித்தல்

29.# தாவரங்களில் ஒளிச்சேர்கேகையின் போது சேமிக்கப்படும் ஆற்றல்வேதி ஆற்றல்

30.# விண்வெளி ஆய்வுநிலையங்களில் மின்சாரம் தயாரிக்க உதவுவதுசூரிய மின்கலம்

31.# விலங்குகளைவிடத் தாவரம் இறுகி இருப்பதற்குக் காரணம், தாவரங்களின் செல்சுவர் எனும் அமைப்பாகும்.

32.# செல்லுக்கு வடிவத்தைத் தரும் வெளியுறை செல்சுவர்.

33.# செல்சுவர் செல்லுலோசினால் ஆனது.

34.# செல்லின் உள் உறுப்புகளைப் பாதுகாப்பதும், செல்லுக்கு வடிவம் தருவதும் செல்சுவரின் பணி.

35.# தாவர செல்லுக்கு செல்சுவர் உண்டு

36.# விலங்கு செல்லுக்கு செல்சுவர் இல்லை

37.# தாவர செல்லுக்கு கணிகங்கள் உண்டு

38.# விலங்கு செல்லுக்கு கணிகங்கள் இல்லை.

39.# தாவர செல்லுக்கு சென்ட்ரோசோம் இல்லை

40.# விலங்கு செல்லுக்கு சென்ட்ரோசோம் உண்டு.

41.# தாவர செல்லின் நுண் குமிழ்கள் அளவில் பெரியவை.

42.# விலங்கு செல்லின் நுண் குமிழ்கள் அளவில் சிறியவை.

43.# கணிகங்கள் தாவர செல்லுக்கே உரிய நுண்ணுறுப்பு ஆகும்.

44.# கணிகங்களை நிறமிகளின் அடிப்படையில் மூன்றாகப் பிரிக்கலாம்.

45.# தாவர ஒளிச்சேர்க்கைக்கு உதவுவது, மலர் மற்றும் கனிகளுக்கு வண்ணமளிப்பது கணிகங்களின் பணியாகும்.

46.# குளோரோபிளாஸ்ட் (பசுங்கணிகம்) காணப்படும் நிறமிகுளோரோஃபில்பச்சை நிற நிறமி.

47.# குளோரோபிளாஸ்ட் பணிதண்டு, இலைகளுக்கு பச்சை வண்மம் தருதல்.

48.# குரோமோபிளாஸ்ட்டில் காணப்படும் நிறமி கரோட்டின்ஆரஞ்சு நிற நிறமி, சாந்தோஃபில்மஞ்சள் நிற நிறமி.

49.# குரோமோபிளாஸ்ட் பணிபூக்கள், கணிகளுக்கு வண்ணம் தருதல்

50.# லியூக்கோபிளாஸ்ட் பணிதாவரத்தின் வேர்பகுதி மற்றும் தரைகீழ் தண்டுகளில் காணப்படுதல்.

51.# செல் ஒவ்வொன்றும் ஒரு குட்டித்தொழிற்சாலை போன்றது.

52.# நமது மூளையில் இலட்சக்கணக்கான செல்கள் உள்ளன.

53.# மிகவும் நீளமான செல் நரம்புசெல்

54.# நுண் குமிழ்கள் பெரிய அளவில் காணப்படும் செல் வெங்காயத்தோலின் செல்

55.# இரத்த சிவப்பணுக்கள் உட்கரு இல்லாத விலங்குசெல்கள் ஆகும்.

56.# விலங்கு செல்லில் மிக கடினமான செல் எலும்புசெல் ஆகும்.

57.# விலங்கு செல்லில் மிக நீளமான செல் நரம்புசெல் ஆகும்.