செவ்வாய், 13 டிசம்பர், 2016

ஆவன்னாவில் தொடங்கும் பழமொழிகள்


ஆவன்னாவில் தொடங்கும் பழமொழிகள்  • ஆசை வெட்கமறியாது.
 • ஆட்டுக்கு வால் அளந்து வைத்திருக்கு.
 • ஆடத் தெரியாதவன் அரங்கு கோணல் என்றானாம்.
 • ஆபத்துக்குப் பாவமில்லை.
 • ஆய்ந்து பாராதான் காரியந் தான் சாந்துயரந் தரும்.
 • ஆயிரம் வேரைக் கண்டவன் அரை வைத்தியன். (மருவி ஆயிரம் பேரைக் கொண்டவன் அரை வைத்தியன் என்று வழங்குகின்றது)
 • ஆரால் கேடு, வாயால் கேடு.
 • ஆரியக் கூத்தாடினாலும் காரியத்தில் கண்ணாயிரு.
 • ஆலும் வேலும் பல்லுக்குறுதி, நாலும் இரண்டும் சொல்லுக்குறுதி.
 • ஆலை இல்லாத ஊரிலே இலுப்பைப் பூச்சக்கரை.
 • ஆழம் அறியாமல் காலை விடாதே.
 • ஆவும் தென்னையும் ஐந்து வருடத்தில் பலம் தரும்.
 • ஆளனில்லாத மங்கைக்கு அழகு பாழ்.
 • ஆள் கொஞ்சமானாலும் ஆயுதம் மிடுக்கு.
 • ஆற்றிலே போட்டாலும் அளந்து போடு.
 • ஆறிலுஞ் சாவு நூறிலுஞ் சாவு.
 • ஆறின கஞ்சி பழங் கஞ்சி.
 • ஆறு கடக்கிறவரையில் அண்ணன் தம்பி, ஆறு கடந்தால் நீ யார் நான் யார்?
 • ஆறுகெட நாணல் இடு, ஊரு கெட நூலை விடு.
 • ஆறு போவதே போக்கு அரசன் சொல்வதே தீர்ப்பு.
 • ஆனை கறுத்தால் ஆயிரம் பொன்.
 • ஆனைக்கு ஒரு காலம் பூனைக்கு ஒரு காலம்.
 • ஆனைக்கும் அடிசறுக்கும்.
 • ஆனை படுத்தால் ஆள் மட்டம்.
 • ஆனை வரும் பின்னே. மணி ஓசை வரும் முன்னே, கேடு வரும் பின்னே மதி கெட்டு வரும் முன்னே.