செவ்வாய், 4 அக்டோபர், 2016

புத்தகம்


தெரிந்ததைச் சொல்வதற்கு புத்தகமா?
தெரியாததைச்  சொல்வதற்குப் புத்தகமா?   
முன்னையது இலக்கியம் 
பின்னையது விஞ்ஞானம் 

-புதுமைப் பித்தன் -